Kontrola EET

Jak postupovat a na co si dát pozor.

Kontroly probíhají formou kontrolních nákupů zboží, nebo služeb.

Některá doporučení:

  • Nestavte se do podřízené role.
  • Ke kontrole můžete přizvat třetí osobu (zaměstnanec například může přizvat majitele).
  • Můžete pořizovat zvukový či obrazový záznam kontroly.
  • Proti protokolu můžete následně podat námitky.

Kontroly probíhají nejčastěji formou kontrolního nákupu zboží nebo služeb, který je specifickou formou místního šetření a jeho pravidla upravuje § 24 zákona o evidenci tržeb. Kontrolní pracovník tímto způsobem ověří, zda byly údaje o evidované tržbě zaslány na společné technické zařízení správce daně a zda byla vystavena účtenka.

 Je-li v rámci kontrolního nákupu pořízeno zboží, jehož charakter umožňuje jeho vrácení, může kontrolor od smlouvy odstoupit a nákup vrátit. Pokud se bude však jednat o provedenou službu (například ostříhání v kadeřnictví), od které nelze již odstoupit, jdou náklady na vrub finanční správy.

 

Podnikatel má možnost liberace

Pokud dojde k nějakému pochybení, měl by podnikatel především ohlídat, aby se při sepsání protokolu přesně uvedly jen skutečnosti zjištěné kontrolou. Poplatník musí na svoji obranu uvést a hlavně prokázat, jak instruoval personál (např. podepsané proškolení či seznámení s instrukcí k EET), jakým způsobem zajistil provoz a nastavení pokladního zařízení (dodavatel apod.) a jestli např. provádí sám kontrolu, zda se jeho tržby evidují

Zároveň totiž platí tzv. liberace, tedy že podnikatel za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránil. Jedná se například o situace, kdy zařízení z různých příčin nefunguje, jak má, nebo selže úplně. Podnikatel musí prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které by bylo v daném konkrétním případě objektivně možné (a tedy i spravedlivé) požadovat, např. potvrzením, že dal zařízení opravit či objednal opravu či výměnu, potvrzením dodavatele elektrické energie o výpadku, dokladem, po jakou dobu bylo pokladní zařízení v servisu atd.

Podnikatel by rozhodně neměl akceptovat vše, co správní orgán navrhuje, jen kvůli tomu, že jde o správní orgán. „Správní orgán musí vždy poskytnout prostor k tomu, aby se kontrolovaný subjekt mohl účinně bránit

Vždy je lepší jednat s chladnou hlavou a nechat si čas na vyjádření ke kontrolnímu zjištění (pokud je ze strany kontrolního orgánu tvrzeno pochybení). V případě pochybností stojí za to se poradit s advokátem nebo daňovým poradcem.

K protokolu můžete podat námitky

Podnikatel má během kontrol navíc právo namítat podjatost kontrolora nebo
podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.

Námitky proti kontrolním zjištěním lze podat do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li v protokolu uvedena lhůta delší. Námitky musí být učiněny ve lhůtě, musí být písemné, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí být odůvodněny, píše se v manuálu ke kontrolám.

 

V neposlední řadě by podnikatelé též měli mít na paměti, že nemohou být nuceni předkládat důkazy, které mohou zhoršit jejich postavení. V takovém případě má každý právo spolupráci s kontrolním orgánem odmítnout.

Prokázat, že byl spáchán správní delikt podle zákona o EET, má vždy správní orgán, který je povinen si k tomu sám opatřit důkazy.